Verhuur voorwaarden - Motorreizen en motortouren

Verhuur voorwaarden

De volgende verhuur voorwaarden zijn onderdeel van de motorverhuurovereenkomst tussen HISPANIA MOTORCYCLETOURS S.L. (verhuurder) en de cliënt (huurder). Voorbehouden blijven afwijkende en/of aanvullende maatregelen, welke alleen in geschrift geldig zijn.

 

1. Verhuur

a) Het onderwerp van de verhuurovereenkomst met de verhuurder is uitsluitend de tijdelijke in gebruik stelling van de gereserveerde
motor(en). De huurder zal zijn reis zelf samenstellen en zal de motor verantwoordelijk gebruiken.

b) Alle genoemde prijzen (tenzij anders vermeldt) zijn inclusief ongelimiteerd aantal kilometers, WA-verzekering evenals cascoverzekering met het telkens aangegeven eigen risico. De brandstof en bedrijfskosten zijn niet begrepen.

c) Het eigen risico van de cascoverzekering dient als waarborgsom voor de motor te worden betaald, dit kan in contanten of met credit kaart (Euro/Mastercard, Visa).

d) Indien de motor voor afloop van de overeengekomen verhuurperiode wordt teruggegeven dient het afgesproken bedrag dat in de huurovereenkomst wordt vermeld volledig betaald te worden, tenzij de motor aan een derde verhuurd kan worden.

 

2. Betaling en annulering

Deze worden definieert in de Algemene Handelsvoorwaarden van HISPANIA MOTORCYCLETOURS S.L.

 

 

3. Plichten van de huurder

De huurder zal de motor met zorg behandelen, in het bijzonder de technische voorschriften en handleidingen opvolgen, evenals de verkeersveiligheid waarborgen. Olie, koelvloeistof, bandenspanning evenals de correcte spanning van de aandrijvingsketting zullen door de huurder gedurende de huurperiode regelmatig gecontroleerd worden. De huurder dient de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de verkeersregelgeving in acht te nemen. Hij is aansprakelijk voor alle boetes, administratieve kosten en straffen die hem opgelegd tijdens het gebruik van de motor worden opgelegd.

De huurder is het in het bijzonder verboden:

a) de motor aan anderen dan in de huurovereenkomst genoemde personen af te staan;

b) de motor af te staan aan zodanig genoemde personen tegen wie een rijverbod is uitgevaardigd, of die niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, of die niet in staat zijn om te rijden;

c) de motor te gebruiken wanneer er tegen hem/haar zelf een rijverbod is uitgevaardigd, of niet in het bezit is van een geldig rijbewijs;

d) de motor te gebruiken in een conditie ongeschikt om te rijden;

e) de motor voor commerciële doeleinden te gebruiken;

f) deel te nemen aan motorrijevenementen van welke soort dan ook, met inbegrip van de daarbij behorende oefenwedstrijden;

g) de motor op onverharde wegen of op het strand te gebruiken;

h) de snelheidsmeter te manipuleren. Defecten aan de snelheidsmeter dient direct aan de verhuurder te worden gemeld;

i) de motor te verpanden of te verkopen, dan wel zich ontdoen van onderdelen, uitrusting, accessoires of documenten van de motor en hiermee inbreuk maken op de eigendomsrechten van de verhuurder, dan wel alle andere rechten die de verhuurder op de motor heeft;

j) de motor ’s nachts op de weg te parkeren;

k) de motor te gebruiken voor tours in het buitenland (anders dan Spanje), zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 

4. Plichten en aansprakelijkheid van de verhuurder

De verhuurder zal de motor overhandigen in een onberispelijke, gereinigde, bedrijfs- en verkeersveilige toestand, evenals met onbeschadigde officiële verzegelingen. De huurder zal tevens de motorpapieren en gereedschap ontvangen. De verhuurder zal bestaande schade alleen erkennen en accepteren als deze geschreven staat in de huurovereenkomst, ondertekent bij de overhandigingprocedure. Als, buiten schuld om van de verhuurder, een reparatie nodig is om de werking of de verkeersveiligheid te garanderen, kan de huurder bij een erkende dealer/werkplaats van de motorfabrikant een reparatie laten uitvoeren tot een bedrag van € 50, -. De originele rekening dient aan de aan de verhuurder te worden overhandigd. Indien de kosten meer dan € 50, - zullen bedragen, dient goedkeuring van de verhuurder verkregen te worden alvorens de reparatie uitgevoerd zal worden. De aansprakelijkheid van de verhuurder bij in gebreke blijven en vertraging is beperkt tot verdubbeling van de verhuurprijs. Verdere vorderingen, ongeacht welke rechtsgronden, zijn uitgesloten, behalve wanneer de schade berust op opzet of grove nalatigheid.

 

 

5. Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

De huurder heeft vanaf het moment van overname tot teruggave van de motor de verantwoordelijkheid tegenover de verhuurder voor, ook lichte, nalatigheid ten aanzien van verval (evenals voor het kwijt raken of beslaglegging van de motor) en voor alle schade (bijvoorbeeld bij ongeval of operationele schade, schade als gevolg van ondeskundig gebruik en schade die een waardevermindering van de motor tot gevolg heeft), die buiten de normale slijtage aan de motor gedurende de verhuur periode uitstijgt. Bij schade aan de verhuurmotor zal de huurder aansprakelijk zijn voor de kosten van reparatie, facturering en terugvoeringskosten werkelijk opgelopen of bepaald in een deskundigheidsrapport evenals voor de kosten van deze expertise, de vermindering in technische en marktwaarde, verlies van verhuurinkomsten gedurende de periode van reparatie en voor de tijd nodig voor vervanging in geval van complete schade. Een basis bedrag per dag dient betaald te worden ter compensatie van het verlies van verhuur inkomsten. De last van bewijs of mindere schade zal bij de huurder liggen. De huurder is tevens verantwoordelijk voor de aanvullend gehuurde accessoires.

 

6. Wat te doen bij ongevallen en overige schade

In geval van schade of verlies, ook bij geval van schade of ongeval waarbij geen derde partij betrokken is, is de huurder verplicht dit direct telefonisch te melden aan de verhuurder. Wegsleep- en/of reparatiediensten dienen pas gebeld te worden na overeenstemming met de verhuurder.

Bij ieder ongeval dient de politie direct geïnformeerd te worden. Bewijzen (getuigen, sporen, etc.) dienen veilig gesteld te worden, de persoonlijke data van de betrokkenen dienen genoteerd te worden en alles dient gedaan te worden om bij te dragen aan een correcte en volledige verklaring van de toedracht van het ongeval.

De huurder verplicht zich, geen schuldbekentenis af te leggen en ook geen overige handelingen (betalingen, schikkingen) uit te voeren, die de dekking van de verzekering zou kunnen schaden.

 

7. Dekking van de verzekering

a) de motor heeft een aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden voor personen en eigendommen. De verzekerde som bedraagt maximaal Euro 50 miljoen voor schade toegebracht aan derden, waarbij de uitbetaling bij lichamelijk letsel beperkt is tot Euro 8 miljoen per persoon met letsel.

b) de verhuurmotor is verzekerd tegen schade, brand en diefstal. Bij overname van de motor dient de huurder een waarborgsom ter hoogte van het eigen risico met credit kaart te betalen. Dit bedrag zal volledig worden teruggeven, zodra de motor onbeschadigd aan de verhuurder wordt teruggeven. Iedere schade aan de motor zal van de betaalde waarborgsom worden afgetrokken (eigen risico).

 

De hoogte van de waarborgsom/eigen risico is afhankelijk van het type motor. De waarborgsom voor de BMW F 650 GS is vastgesteld op Euro 925, -, en voor de BMW R 1200 GS is deze Euro 2000, -.
De huurder wordt er in het speciaal op geattendeerd dat, ondanks de allriskverzekering, hij/zij zelf aansprakelijk is voor schade in de volgende gevallen:

- indien hij /zij zich niet houdt aan de verplichtingen genoemd onder punt 3.: plichten van de huurder;

- indien hij/zij doorrijdt na een ongeval waarin hij/zij betrokken was;

- bij het opzettelijk of door nalatigheid aanrichten van schade;

- indien hij/zij de overeengekomen huurtermijn vastgesteld in de huurovereenkomst overschrijdt.

 

8. Teruggave van de motor

De motor dient te worden teruggeven met een volle tank, schoon, en in een onberispelijke staat zonder op het eerste gezicht zichtbare defecten. De huurder zal de motor in dezelfde conditie aan het einde van de huurovereenkomst op de afgesproken plaats en tijd met alle motorrijtuigpapieren, gereedschap en alle toebehoren in dezelfde staat teruggeven. Indien er gereedschap of motorrijtuigpapieren ontbreken is de huurder verplicht Euro 100, - per item ter compensatie te betalen.

 

9. Slotbepalingen

Er zijn geen aanvullende of supplementen bij deze huurovereenkomst. Alle contractuele overeenkomsten dienen in schrift opgesteld te zijn. Dit geldt ook voor annulering van de clausule.

Indien een bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen enkel effect op de geldigheid van de overige bepalingen. De contractuele partners zijn verplicht de ongeldige bepalingen door regelingen te vervangen, welke zo dicht mogelijk in de buurt komen van de originele economische en/of commerciële bepalingen van de overeenkomst.

 

Opgemaakt 01.08.2007

Mor information on the BMW Travel Point

Hispania Tours is officiële partner van BMW Motorrad

Contact us on SKYPE: Skype Me™!

| More

Exclusieve motorreizen in Spanje, Portugal en Marokko. © Hispania Motorcycletours S.L.